Hooldustöötaja

Hooldustöötaja

Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava maht:

400 ak.tundi ( 280 ak.tundi teooria, 120 ak.tundi praktika) + 25 ak.tundi iseseisvat tööd, mis ei kuulu koolituse maksumusse

Koolituse toimumise ajad:

06.04.20-07.08.20

04.05.20-04.09.20

01.06.20-01.10.20

01.07.20-30.10.20

SIHTGRUPP:

kõigele soovijatele

Läbiviimise koht:

Kopli 69A, Tallinn, Eesti

Kursuse maksumus:

2100 €

Õppekeel:

Vene keel

Õppekeskus korraldab kursused ruumides mis vastavad hügieeni ja ohutu töötingimustele vastavalt „Ohutute töötingimuste ja hügieeni seadusele“

   • Õpperuumid sisustatud kaasaegse tehnikaga, aga samuti toolide ja laudadega mis sobivad täiskasvanutele inimestele
   • Võimalik paigaldada õpperuumides ka muu mööbel erinevate õppemeetodite kasutamiseks
   • Õppekeskuse olemas olev vajalik tehnika õppimiseks
   • Iga kursuse ettevalmistakse jagatav mateerial ja antakse paberkandjal, ning on võimalus pääs interneti igal õpilasel
   • Sõltumata õppepäeva pikkusest õppekeskus võimaldab igale õpilasele tee/kohvi paus.

Sihtgrupp: soov omandada eriala teadmised, põhiharidus, hea füüsiline ettevalmistus, põhilised arvutiteadmised

Hooldustöötaja koolituse eesmärk on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Kursuse programm

Moodulid

1. Sissejuhatus

Suhtlemine ja klienditeeninduse alused 8

Kutse-eetika 8

Töökeskkond 16

Arengupsühholoogia 20

Suhtlemispsühholoogia ja pedagoogika alused 8

Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused 8

Anatoomia, füsüoloogia ja patoloogia 16

Laste hoolekanne 26

Gerontoloogia ja eaka hooldus 30

Erivajadustega inimeste hooldus 30

Hooldus erinevate haiguste korral 26

Hooldusabivahendid 14

Ergonoomika 16

Toitumisõpetuse alused 30

Ravimiõpetuse alused 8

Surija hooldus 16

Praktika 120

Kokku tundi      400

– teab, kuidas planeerida ja osutada hooldusteenuseid

– oskab hinnata abivajaja olukorda ja kasutada abivajaja jaoks sobivaid suhtlusmeetodeid

– oskab hinnata abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid

– teab, kuidas toetada abivajajatele abi osutamist ning kuidas korraldada meditsiinilisi ja rehabilitatsiooniteenuseid

– osutab esmaabi

– teab, kuidas aidata igapäevaseid tegevusi vajavat inimest

– oskab koostada tööplaani

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid

Kui õpilane täidab õppekava 75%, sooritab testi teoorias ja praktikas 75%, siis antakse välja tunnistus, vastasel korral väljastatakse tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel

Praktika mooduliga taotletakse, et opilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad opilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha.

Koolitusmaterjalid:

õpetaja märkmed, esitlused, artiklid Internetis

Õpetaja kvalifikatsioon

Natalia Lutsep – filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja 1978 Tartu Ülikool, inglise keel ja kultuur 2007 Tallinna Ülikool, sotsiaalpedagoogiline pädevus töös probleemidega lastega 2007, kriisinõustajate koolitus 1998

Natalja Bondarenko – kutsepedagoog, koolipedagoogika ja -psühholoogia, õpetamine dialoogis. Lõpetas Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli. Õpetamise kogemus 20 a.

Darja Jershova – med.õde, lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, üldstaaž 8 aastat.

Konstantin Ivanov – perearst, lõpetas Tartu Ülikooli. Töökogemus üle 12 aastat