Pagar-kondiiter

Pagar-kondiiter

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppekava maht:

400 akadeemilist tundi (160 ak.t auditoorne õppetöö, 120 ak.t. praktika

koolikeskkonnas, 120 ak.t. ettevõtte praktika)+ 40 ak. tundi iseseisvat tööd, mis ei sisaldu koolituse maksumusse

Koolituse toimumise ajad:

30.03.20-30.07.20

27.04.20-27.08.20

18.05.20-18.09.20

08.06.20-08.10.20

Läbiviimise koht:

Kopli 69A,
Tallinn Eesti

Kursuse maksumus:

2000€

Õppekeel:

Vene keel

Õppekeskkond: Kursused toimuvad aadressil Kopli 69A, Tallinnas. Praktiline töö toimub professionaalses köögis. Kool pakub kõiki vajalikke tooteid ja seadmeid. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igale koolitusel osalejale tagatakse kohvipaus. Koolitusel on võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Välipraktika toimub linna parimates restoranides.

Koolitus sobib neile, kes soovib saada erialased teadmised ja oskused töötamiseks pagar-kondiitrina.

Koolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud tööks pagar-kondiitrina majutuse-, toitlustamise- või pagaritööstusettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Õpiväljundid

1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;

2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast;

3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes;

4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;

5) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

Nõudmised kursuste alustamiseks: Avaldus, isikut tõendav dokument

Hindamine ja kooli lõpetamise tingimused, väljastavad dokumentid:

Kui õpilane täidab õppekava 75%, sooritab testi teoorias ja praktikas 75%, siis antakse välja tunnistus, vastasel korral väljastatakse tõend. Tõend antakse välja vastavalt tundide osalemisel

Kursuse programm

Moodulid

Sissejuhatus 2

Toiduainetöötluse valdkonna alused 8

Toiduhügieen ja ohutus 16

Pagaritoodete tehnoloogia 32

Kondiitriritoodete tehnoloogia 32

Pagari- ja kondiitritoodete jahutamine ja viimistlemine 10

Pagari- ja kondiitritoodete külmutamine 10

Pagari- ja kondiitritoodete pakendamine ja ladustamine 10

Juhtimine ja majandamine 12

Praktiline töö 120

Klienditeenindus ja suhtlemis-psühholoogia 20

Ettevõtte praktika 120

Eksam 8

Kokku tundi      400

Praktika mooduliga taotletakse, et õpilane arendab, täiendab ja rakendab teoreetilises õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi praktilises töökeskkonnas, kujundab sotsiaalseid oskusi, isiksuseomadusi ja hoiakuid, mis tõstavad õpilase valmisolekut tulevaseks tööeluks. Moodul loetakse arvestatuks, kui on sooritanud praktika, esitatud koolile nõutavad praktikadokumendid ja praktika-aruanne praktika lõpuseminaris kaitstud. Kool tagab igale õppijale praktikakoha

Koolitusmaterjalid: õpetaja märkmed, esitlusslaidid, õppejuhendid, videomaterjalid, kokandusprogrammid internetist

Õppekava lektor

Olga Gusseva – pagar-kondiitri eriala koolitaja,- kutsepedagoog, kõrgharidus (Vitebski Tööstus-Pedagoogiline Tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloogia eriala). Õpetamise kogemus – 24 aastat.

Marianna Kinjova – pagar-kondiitri eriala 2 tase